207/2024 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά τη «Μίσθωση μηχανημάτων έργου με χειριστή, φορτηγών με οδηγό και λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Ιλίου»

207/2024 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά τη «Μίσθωση μηχανημάτων έργου με χειριστή, φορτηγών με οδηγό και λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Ιλίου»