208/2024 -έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά τις «Εργασίες ανακατασκευής και συντήρησης νησίδων»