001/2023 – Λήψη απόφασης για έγκριση της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2023

001/2023 – Λήψη απόφασης για έγκριση της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2023