002/2023 – Λήψη απόφασης για τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου έτους 2023