005/2021 – Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας σύναψης δανείου για την «Προμήθεια οχημάτων για την ανανέωση του στόλου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνου» Μελέτη Π 05/2021 συνολικού προϋπολογισμού 936.200,00 €

005/2021 – Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας σύναψης δανείου για την «Προμήθεια οχημάτων για την ανανέωση του στόλου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνου» Μελέτη Π 05/2021 συνολικού προϋπολογισμού 936.200,00 €