005/2022 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2022