013/2022 – Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου στην εταιρεία ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. (άρθρα 25 & 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος)