014/2021 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2021

014/2021 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2021