017/2024 – Συγκρότηση επιτροπής της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνου και της Δ/νση Περιβάλλοντος, για το έτος 2024, βάσει του Ν. 4412/16

017/2024 – Συγκρότηση επιτροπής της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνου και της Δ/νση Περιβάλλοντος, για το έτος 2024, βάσει του Ν. 4412/16