018/2024 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 153/2022 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον ορισμό του αιρετού εκπροσώπου του Δήμου Ιλίου στο δίκτυο «Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Building Europe with Local Councillors – BELC)

018/2024 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 153/2022 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον ορισμό του αιρετού εκπροσώπου του Δήμου Ιλίου στο δίκτυο «Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Building Europe with Local Councillors – BELC)