020/2023 – Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2023- Αιτήματα για πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα

020/2023 – Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2023- Αιτήματα για πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα