021/2023 – Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2023- Αιτήματα για πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από πιστώσεις υπό τη μορφή αντιτίμου ή λοιπών αντικαταβολών

021/2023 – Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2023- Αιτήματα για πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από πιστώσεις υπό τη μορφή αντιτίμου ή λοιπών αντικαταβολών