026/2024 – Ορισμός μελών της Επιτροπής του άρθρου 186 § 5 του Ν. 3463/2006 για την εκτίμηση τιμήματος ακίνητων η οποία αποτελείται από 2 Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου & 1 Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου, το 1 οριζόμενο ως Πρόεδρος της Επιτροπής, για τη χρονική περίοδο από 26.01.2024 έως 30.06.2026

026/2024 – Ορισμός μελών της Επιτροπής του άρθρου 186 § 5 του Ν. 3463/2006 για την εκτίμηση τιμήματος ακίνητων η οποία αποτελείται από 2 Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου & 1 Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου, το 1 οριζόμενο ως Πρόεδρος της Επιτροπής, για τη χρονική περίοδο από 26.01.2024 έως 30.06.2026