031/2023 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την υπηρεσία ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ