034/2023 – Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό υποθέσεων του Δήμου Ιλίου

034/2023 – Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό υποθέσεων του Δήμου Ιλίου