035/2022 – Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου στον Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας ΕΥΔΑΠ (άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος)