038/2023 – Λήψη απόφασης για έγκριση άδειας απότμησης πεζοδρομίου

038/2023 – Λήψη απόφασης για έγκριση άδειας απότμησης πεζοδρομίου