039/2024 – Λήψη απόφασης για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024

039/2024 – Λήψη απόφασης για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024