045/2024 – Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κανονισμού του Περιβάλλοντος (ρύπανση από λάδια)

045/2024 – Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κανονισμού του Περιβάλλοντος (ρύπανση από λάδια)