048/2023 – Λήψη απόφασης για την υπογραφή Συμφωνητικού Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού καθώς και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ιλίου για την υπογραφή αυτού

048/2023 – Λήψη απόφασης για την υπογραφή Συμφωνητικού Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού καθώς και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ιλίου για την υπογραφή αυτού