052/2024 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 038/2024 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου