053/2024 – Λήψη απόφασης για μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση της Μονάδας Δημοτικών Ιατρείων Δήμο Ιλίου