064/2022 – Λήψη απόφασης για έγκριση της αναστολής της υποχρέωσης υποβολής βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ για τη μεταβίβαση της κυριότητας των πάσης φύσεως ακινήτων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του Ν. 4915/22 (ΦΕΚ 63/24.03.2022 τεύχος A’), όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 παρ. ε του Ν. 4921/2022 (ΦΕΚ 75/18.04.2022 τεύχος A’)

064/2022 – Λήψη απόφασης για έγκριση της αναστολής της υποχρέωσης υποβολής βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ για τη μεταβίβαση της κυριότητας των πάσης φύσεως ακινήτων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του Ν. 4915/22 (ΦΕΚ 63/24.03.2022 τεύχος A’), όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 παρ. ε του Ν. 4921/2022 (ΦΕΚ 75/18.04.2022 τεύχος A’)

064/2022 – Λήψη απόφασης για έγκριση της αναστολής της υποχρέωσης υποβολής βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ για τη μεταβίβαση της κυριότητας των πάσης φύσεως ακινήτων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του Ν. 4915/22 (ΦΕΚ 63/24.03.2022 τεύχος A’), όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 παρ. ε του Ν. 4921/2022 (ΦΕΚ 75/18.04.2022 τεύχος A’)