079/2022 – Λήψη απόφασης σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/98364/1862/01-06-2022 για έγκριση: α) επιλογής σεναρίου της Ειδικής Ακουστικής Μελέτης Υπολογισμού και Εφαρμογής (Ε.Α.Μ.Υ.Ε.) Αντιθορυβικών Πετασμάτων στο 21ο Δημοτικό Σχολείο (Νεστόρειο) & β) ανάθεσης υπηρεσιών στατικής επάρκειας, ελέγχων θεμελίωσης, ανεμοπίεσης και λοιπών προδιαγραφών, ασφαλούς κατασκευής των ηχοπετασμάτων

079/2022 – Λήψη απόφασης σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/98364/1862/01-06-2022 για έγκριση: α) επιλογής σεναρίου της Ειδικής Ακουστικής Μελέτης Υπολογισμού και Εφαρμογής (Ε.Α.Μ.Υ.Ε.) Αντιθορυβικών Πετασμάτων στο 21ο Δημοτικό Σχολείο (Νεστόρειο) & β) ανάθεσης υπηρεσιών στατικής επάρκειας, ελέγχων θεμελίωσης, ανεμοπίεσης και λοιπών προδιαγραφών, ασφαλούς κατασκευής των ηχοπετασμάτων

079/2022 – Λήψη απόφασης σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/98364/1862/01-06-2022 για έγκριση: α) επιλογής σεναρίου της Ειδικής Ακουστικής Μελέτης Υπολογισμού και Εφαρμογής (Ε.Α.Μ.Υ.Ε.) Αντιθορυβικών Πετασμάτων στο 21ο Δημοτικό Σχολείο (Νεστόρειο) & β) ανάθεσης υπηρεσιών στατικής επάρκειας, ελέγχων θεμελίωσης, ανεμοπίεσης και λοιπών προδιαγραφών, ασφαλούς κατασκευής των ηχοπετασμάτων