082/2023 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά την «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Ιλίου»

082/2023 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά την «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Ιλίου»