081/2023 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την υπηρεσία «Υπηρεσία Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων από ΚΤΕΟ»