095/2024 – Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής καταλληλότητας και επιλογής χώρου για την προσωρινή μεταστέγαση του 1ου Πρότυπου Γυμνασίου Ιλίου

095/2024 – Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής καταλληλότητας και επιλογής χώρου για την προσωρινή μεταστέγαση του 1ου Πρότυπου Γυμνασίου Ιλίου