098/2022 – Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 192/2019 Απόφασης Δ.Σ.