116/2023 – Λήψη απόφασης για τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 152/2021 & 153/2021 Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς την αντικατάσταση μέλους