127/2023 – Λήψη απόφασης για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023