130/2022 – Λήψη απόφασης για αναγκαιότητα εκπόνησης μελέτης παροχής υπηρεσίας με τίτλο ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ, ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, και τη σύναψη της δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών

130/2022 – Λήψη απόφασης για αναγκαιότητα εκπόνησης μελέτης παροχής υπηρεσίας με τίτλο ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ, ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, και τη σύναψη της δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών

130/2022 – Λήψη απόφασης για αναγκαιότητα εκπόνησης μελέτης παροχής υπηρεσίας με τίτλο ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ, ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, και τη σύναψη της δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών