140/2023 – Λήψη απόφασης για την υπογραφή Συμφωνητικού Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με αντικείμενο τη «Μελέτη αναβάθμισης της λειτουργίας της Σχολής Γονέων του Δήμου Ιλίου» καθώς και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ιλίου για την υπογραφή αυτού

140/2023 – Λήψη απόφασης για την υπογραφή Συμφωνητικού Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με αντικείμενο τη «Μελέτη αναβάθμισης της λειτουργίας της Σχολής Γονέων του Δήμου Ιλίου» καθώς και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ιλίου για την υπογραφή αυτού