141/2023 – Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΙΛΙΟΝ ΓΕΥΣΕΙΣ Ε.Ε.»