141/2021 – Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Ιλίου, για το έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4456/2017

141/2021 – Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Ιλίου, για το έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4456/2017