145/2023 – Λήψη απόφασης για έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Ιλίου στην υπ’αριθμ. 1971/15.06.2023 (ΑΔΑ: 67Α57Λ7-ΤΗ5) Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 – Επικαιροποίηση Στρατηγικών ΟΧΕ -ΒΑΑ του ΠΕΠ Αττικής 2014- 2020

145/2023 – Λήψη απόφασης για έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Ιλίου στην υπ’αριθμ. 1971/15.06.2023 (ΑΔΑ: 67Α57Λ7-ΤΗ5) Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 – Επικαιροποίηση Στρατηγικών ΟΧΕ -ΒΑΑ του ΠΕΠ Αττικής 2014- 2020

145/2023 – Λήψη απόφασης για έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Ιλίου στην υπ’αριθμ. 1971/15.06.2023 (ΑΔΑ: 67Α57Λ7-ΤΗ5) Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 – Επικαιροποίηση Στρατηγικών ΟΧΕ -ΒΑΑ του ΠΕΠ Αττικής 2014- 2020