144/2023 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 121/2021 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου