146/2021 – Έγκριση γνωμοδότησης επιτροπής για ακαταλληλότητα μηχανημάτων και εργαλείων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνου

146/2021 – Έγκριση γνωμοδότησης επιτροπής για ακαταλληλότητα μηχανημάτων και εργαλείων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνου