148/2023 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά την «Προμήθεια γραφικής ύλης – εποπτικού υλικού (ομάδα 1η)»