151/2023 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών που αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για τις «Υπηρεσίες στελέχωσης, συντήρησης και επίβλεψης ορθής λειτουργίας κολυμβητήριου στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης του Δήμου Ιλίου»

151/2023 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών που αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για τις «Υπηρεσίες στελέχωσης, συντήρησης και επίβλεψης ορθής λειτουργίας κολυμβητήριου στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης του Δήμου Ιλίου»

151/2023 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών που αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για τις «Υπηρεσίες στελέχωσης, συντήρησης και επίβλεψης ορθής λειτουργίας κολυμβητήριου στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης του Δήμου Ιλίου»