152/2023 – Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους

152/2023 – Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους