152/2022 – Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΥΔΑΠ ΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

152/2022 – Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΥΔΑΠ ΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος