153/2022 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Ιλίου ως εταίρου στο δίκτυο «Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Building Europe with Local Councillors-BELC) και τον ορισμό ενός αιρετού εκπροσώπου ως μέλος του δικτύου

153/2022 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Ιλίου ως εταίρου στο δίκτυο «Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Building Europe with Local Councillors-BELC) και τον ορισμό ενός αιρετού εκπροσώπου ως μέλος του δικτύου