170/2023 – Έγκριση γνωμοδότησης επιτροπής για την ακαταλληλότητα μηχανημάτων και εργαλείων της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνου