222/2023 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου»