223/2023 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες άμεσης ενημέρωσης και πληροφόρησης»

223/2023 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες άμεσης ενημέρωσης και πληροφόρησης»