250/2023 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού (Ομάδες1-3-4-6-7-8-9-10)»