251/2023 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών σύμβουλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας του Δήμου Ιλίου» στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. οικ. 12143/29-11-21 πρόσκλησης της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΕΑ (α/α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 4950, με τίτλο Βιώσιμη κινητικότητα, ολοκληρωμένη διαχείριση Αστικών Μετακινήσεων»

251/2023 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών σύμβουλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας του Δήμου Ιλίου» στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. οικ. 12143/29-11-21 πρόσκλησης της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΕΑ (α/α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 4950, με τίτλο Βιώσιμη κινητικότητα, ολοκληρωμένη διαχείριση Αστικών Μετακινήσεων»

251/2023 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών σύμβουλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας του Δήμου Ιλίου» στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. οικ. 12143/29-11-21 πρόσκλησης της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΕΑ (α/α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 4950, με τίτλο Βιώσιμη κινητικότητα, ολοκληρωμένη διαχείριση Αστικών Μετακινήσεων»