252/2023 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την υπηρεσία: «Συλλογή, αξιοποίηση, επεξεργασία & τεκμηρίωση κυκλοφοριακών φόρτων και επιπέδων εξυπηρέτησης όλων των επιτρεπόμενων κινήσεων ανά πρόσβαση σε διάφορους κόμβους του Δήμου Ιλίου» (αφορά στο Β’ παραδοτέο)

252/2023 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την υπηρεσία: «Συλλογή, αξιοποίηση, επεξεργασία & τεκμηρίωση κυκλοφοριακών φόρτων και επιπέδων εξυπηρέτησης όλων των επιτρεπόμενων κινήσεων ανά πρόσβαση σε διάφορους κόμβους του Δήμου Ιλίου» (αφορά στο Β’ παραδοτέο)