001/2022 – εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 74 § 11 του Ν. 3852/2010 και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019

001/2022 – εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 74 § 11 του Ν. 3852/2010 και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019