005/2022 – λήψη απόφαση για την έγκριση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου Ιλίου